Priser & Villkor

Nedladdningsbara filer

Priser

 

Köpvillkor

Allmänna villkor

Personer under 18 år måste ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. Läs mer om våra allmänna villkor här.

Beställning

Alla ordinarie beställningar sker via Internet. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Observera att priser visas som exklusive moms (25%). Moms redovisas på ordersammanställningen innan du bekräftar ditt köp. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. Wedeal/Smartphone Media AB säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura.

Faktura

När du betalar via WeDeal Faktura handlar du tryggt och enkelt. Vi fakturerar månadsvis och betalningstiden är 20 dagar netto från fakturadagen. Bokar du exempelvis 6 månader betalar du för en månad i sänder.

En aviavgift om 0 kr per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.00 %. Vid köptillfället görs eventuellt en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. WeDeal behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring.

Säkra betallösningar

Det är 100% säkert att handla och beställa genom Wedeal.se. Våra betalningslösningar för kort tillhandahålls av och hanteras av (inkluderat kortuppgifter) Dibs – Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Dibs uppfyller kraven för PCI-DSS.

Försenade betalningar

Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs i samband med fakturaköp. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.00 % i enlighet med våra villkor. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet genom att du klickar på länken "Köpvillkor" i steg 3 i kassan i samband med ditt köp.

Leverans

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad/aktiverad.

Dröjsmål med betalning

Är kund försenad med betalning med mer än 30 dagar efter det att Wedeal anmodat kunden att betala förfallet belopp får Wedeal genom skriftligt meddelande till kund häva avtalet helt eller delvis. Om Wedeal häver avtalet har Wedeal också rätt till skadestånd.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller i 14 dagar från bokningsdatum. Ångerrätt upphör att gälla den dag då kontot aktiveras enligt den aktuella bokningen.

Bilder och färgtryck

Kund är ansvarig vad det gäller bildrättigheter för de bilder som skickas in. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss anses vara omoraliska.

Garanti och reklamation

Garanti gäller för bokad aktiv kontotid. Wedeal garaterar därigenom att ett konto kommer att vara aktivt, och annonser därigenom, under motsvarande antal dagar enligt beställning.

Reklamation ska skickas in skriftligt till Wedeal/Smartphone Media AB via post:

Smartphone Media AB
Box 77
SE-351 03 Växjö

eller e-post

kontakt@wedeal.se

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation.

Ansvar för fel

Wedeal är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Wedeal ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens/tjänstens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Wedeal ansvar omfattar inte:

 1. fel förorsakade genom kundens användning av tjänst eller kundkonto via wedeal.se
 2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produktinställningar/kontoinställningar som inte sker i enlighet med Wedeals instruktioner;
 3. fel förorsakade genom kundens användning av produkt eller tjänst på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Wedeals kontroll;

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Wedeal enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter/tjänster varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Wedeals ansvar omfattar endast direkta förluster. Wedeals ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Wedeal inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle Wedeal vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Wedeal fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter/tjänster.

Skiljedom eller tvist

Wedeal följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans eller tjänstens exakta utseende samt beskaffenhet.

Ikraftträdandedatum: 2013-08-01

Upp

Allmänna villkor

www.wedeal.se administreras och underhålls av Smartphone Media AB. Smartphone Media AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556921-3522. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556921352201. Smartphone Media ABs huvudkontor finns i Växjö.

Smartphone Media AB ombesörjer åtkomst till webbplatsen www.wedeal.se (nedan kallad "webbplatsen") samt applikationen WeDeal via Google Play/Android Market och Apples App Store. Vi säljer våra produkter/tjänster i enlighet med de villkor som anges på denna sida.

Läs villkoren noggrant innan du använder dig av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor i sin helhet.

1. Ditt konto

Om du använder denna webbplats ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord till ditt konto, samt för att inte obehöriga användare får åtkomst till din dator och ditt konto. Du tar ansvar för allt som händer på ditt konto och med hjälp av ditt lösenord. Du förbinder dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla lösenordet. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig själv, måste du meddela oss.

Kontrollera att all information du har lämnat till oss är riktig och fullständig, och informera oss snarast om uppgifterna ändras.

Wedeal/Smartphone Media AB säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura. Personer under 18 år får endast köpa produkter/tjänster hos Wedeal/Smartphone Media AB om en förälder eller förmyndare godkänner det.

Smartphone Media AB förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Om vi annullerar en beställning är beställaren inte betalningsskyldig.

2. Sekretessbestämmelser

Läs våra sekretessbestämmelser om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du även läsa om de bestämmelser som gäller för vår webbplats.

3. Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget vi kan garantera. Åtkomst till webbplatsen kan från tid till annan vara omöjlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så långt det är möjligt.

4. Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen

Smartphone Media AB ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Smartphone Media AB. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från Wedeal/Smartphone Media AB utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med Smartphone Media ABs firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av Smartphone Media AB.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

 • i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
 • för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
 • som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
 • som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
 • för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör Smartphone Media AB eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör Smartphone Media AB eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Smartphone Media AB. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

7. Juridisk försäkran

www.wedeal.se är en registrerad domän som tillhör Smartphone Media AB.

8. Avtal med kunden

När du gör en beställning för att köpa en produkt eller tjänst från webbplatsen skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss produkt eller tjänst. Köpet godkänns av oss när vi skickar produkten till dig eller aktiverar din tjänst. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med Smartphone Media AB. Smartphone Media AB äger produkten eller tjänsten tills dess att du har betalat den till fullo och Smartphone Media AB har mottagit betalningen.

Smartphone Media AB förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera försändelsen. Smartphone Media AB instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

9. Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

10. Händelser utanför vår kontroll

Smartphone Media AB kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11. Ansvarsbegränsning

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

12. Jurisdiktion och domstol

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

13. Om företaget

Webbplatsen administreras av Smartphone Media AB:
Momsregistreringsnummer SE556921352201
Företaget är registrerat i Sverige

Upp

Sekretessbestämmelser

Smartphone Media AB tar sina åtaganden gentemot kunderna på största allvar. Detta omfattar även hanteringen av den information du förser oss med. Smartphone Media AB åtar sig att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som reglerar skydd av personuppgifter. I sekretessbestämmelserna beskrivs hur Smartphone Media AB handskas med alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

1. När samlar vi in personlig information?

Det kostar dig ingenting att titta runt och läsa på vår webbplats. Vi ber dig bara uppge din e-postadress i följande fall:

 1. Om du handlar något på webbplatsen
 2. Om du vill delta i en utlottning eller tävling
 3. Om du vill kontakta oss, skicka e-post till oss eller få svar på ett meddelande
 4. Om du vill att Wedeal ska skicka dig e-post om nyheter och exklusiva erbjudanden

Vi samlar bara in personuppgifter och företagsupgifter (t.ex. namn och adress) med ditt medgivande

2. Hur använder vi informationen?

För att kunna hantera din beställning måste vi ha tillgång till vissa uppgifter, t.ex. kreditkortsinformation och fakturaadress. Denna information används endast för att administrera din beställning och ditt användande av webbplatsen.

Du bestämmer själv om du vill ge oss tillgång till mer personlig information. Vi samlar in personlig information för att du ska kunna logga in på wedeal.se, för att kunna meddela dig tävlingsresultat, för att kunna skicka dig e-post om uppdateringar, nyheter och särskilda erbjudanden, för att kunna svara på frågor eller bemöta kommentarer från dig, och för att du ska kunna anmäla dig till vissa funktioner på webbplatsen.

3. Ditt medgivande

Vi skickar dig e-post om uppdateringar om du inte väljer bort denna funktion

4. Hur väljer jag bort att få e-post?

Du har alltid möjligheten att välja om du vill ha e-postmeddelanden från oss eller inte.

Smartphone Media ABs inställning är att en användare när som helst ska kunna avanmäla sig från de e-postmeddelanden vi regelbundet skickar. Du gör detta genom att klicka på länken ”Avanmäl” längst ned i det e-postmeddelande du har fått. Ett annat sätt är att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst.

Om du har bett oss att inte skicka mer e-post, men ändå får meddelanden, kan det bero på att den e-postadress du gjorde avanmälan från inte är densamma som vi skickar e-post till. Se efter vilken adress du har uppgett till oss och ange denna i din avanmälan. Det gör du enklast genom att svara på det oönskade e-postmeddelandet. Den e-postadress vi skickar meddelanden till står längst ned i e-postmeddelandet från oss.

5. Vem hanterar dina personuppgifter?

Smartphone Media AB (och de personer eller företag som är anställda/underställda Smartphone Media AB som hanterar denna webbplats, dess innehåll och tjänster) administrerar och använder den personliga information du uppger, i syfte att kunna svara på frågor från dig och förbättra och förfina vårt tjänsteutbud så att det motsvarar dina behov.

Smartphone Media AB lämnar endast ut personuppgifter till auktoriserade partners för kort- och fakturabetalning då dessa uppgifter krävs för att kunna genomföra en betalning.

Utöver detta lämnar vi inte ut dina uppgifter till andra parter utan ditt medgivande, utom i fall då lagen kräver det, eller då du vunnit ett pris eller har bett om att få viss konkret information. Om du ger oss tillåtelse att lämna dina uppgifter till andra parter när du anmäler dig till Smartphone Media AB, vidarebefordrar vi gärna informationen till andra företag, så att dessa kan skicka dig information om erbjudanden, produkter och tjänster som du skulle kunna vara intresserad av.

Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag.

Registrerad kund har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns regitrerad om honom eller henne. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Registrerad kund kan begära att få sina uppgifter raderade.

6. Användning av cookies

Smartphone Media AB använder sig av s.k. cookies för att kunna ge sina kunder bättre service och se vilka webbsidor kunden är mest intresserad av. En cookie är en samling data som en webbplats via webbläsaren sparar på din dator, och som kan hämtas vid ett senare tillfälle. Cookies kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Huvudsyftet med cookies är att identifiera användaren och anpassa hans/hennes upplevelse av webbplatsen, t ex genom att hälsa honom/henne välkommen med namn vid efterföljande besök på webbplatsen. De flesta cookies är bara aktiva så länge användaren befinner sig på vår webbadress eller besöker vår webbplats. Cookies innehåller ingen information, såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, som andra kan använda för att kontakta dig. I webbläsaren kan du ange om alla cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator. På så sätt bestämmer du själv om du vill tillåta den eller inte

7. Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi har infört rutiner som säkerställer att våra interna processer uppfyller våra stränga säkerhetskrav. Vi gör också vårt yttersta för att tillse att tredje parter som samarbetar med oss om webbplatsens underhåll eller som hanterar kunders beställningar eller frågor, tillämpar samma regler för skydd av personuppgifter de får tillgång till när de arbetar med webbplatsen eller betjänar våra kunder. Medarbetare som använder sig av kunders personuppgifter för att ge önskad service, har endast begränsad tillgång till uppgifterna. All överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL eller motsvarande kryptering. Alla lösenord angivna av kund sparas i krypterad form i våra databaser.

8. Länkar till andra webbplatser

På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser som vi använder oss av eller vill rekommendera. Vi tar dock inget ansvar för andra företags webbinnehåll eller sekretessbestämmelser. Om du besöker en annan webbplats bör du sätta dig in i företagets sekretessbestämmelser och andra regler.

9. Ändringar i sekretessbestämmelserna

Alla ändringar i våra sekretessbestämmelser meddelas här.

Om Smartphone Media AB beslutar att göra omfattande ändringar i reglerna för hur vi hanterar personuppgifter, inhämtar vi ditt samtycke innan ändringarna genomförs.

10. Är det något annat jag bör veta?

Utöver i ovan nämnda fall lämnar Smartphone Media AB INTE någon information vidare till tredje part, utom i de fall lagen kräver det.

Upp

© Smartphone Media AB 2013. Med ensamrätt.